RUTH - en katalysator
för regionens utveckling

Stiftelsen RUTH

Stiftelsen RUTH är en samlande kraft för företagare, forskare och samhällsföreträdare för att tillsammans stötta det regionala utvecklingsarbetet i nordöstra Skåne. Kunskapsbasen för stiftelsens engagemang utgörs av den forskning som bedrivs vid Högskolan Kristianstad. Denna forskning är utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med högskolans undervisningsområden, och bedrivs i hög utsträckning i samverkan med det omgivande samhället.

Det övergripande målet för RUTH är att genom kunskap och kompetensutveckling främja och stimulera utvecklingen av företagsamhet och näringsliv. Det ska man uppnå genom att initiera och stödja gränsöverskridande samverkans- och utvecklingsprojekt mellan näringsliv, högskola och kommun. Med gränsöverskridande menas projekt som naturligt inte har en tillhörighet i endast en organisation.

En viktig del av RUTH:s verksamhet är att verifiera projektidéer och finansiera inledande faser. Planen är att ge finansiering till 4–8 projekt per år.

RUTH samarbetar med befintliga organisationer för regional utveckling som exempelvis EU-kontor Skåne Nordost och Krinova Incubator & Science Park.

 

Bidragsgivare till Stiftelsen RUTH år 2022-2023

-Sparbanken Skåne

-Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

-Högskolan Kristianstad

 

Bedömningsaspekter

När du ansöker till Stiftelsen RUTH kommer din ansökan bedömas utifrån följande aspekter:

-Projektet är ett gränsöverskridande samverkans- och utvecklingsprojekt
mellan näringsliv, högskola och kommun.
-Projektet syftar till att skapa tillväxt och attraktivitet för regionen.
-Projektet har en inriktning som ligger i linje med stiftelsens fokusområde
”Stärkt entreprenörskap, innovationsförmåga och företagande” samt ”Mat,
hälsa och handel”.
-Projektet har en balanserad budget med rimlig medfinansieringsgrad.
-Projektet har en tydligt definierad huvudman/projektledare.
-Det finns en tydlig beskrivning om hur projektet ger synlighet och positiv
uppmärksamhet till Stiftelsen RUTH.

 

Ladda ner mallar för ansökan och slutrapport:

Ansökan RUTH projekt           Slutrapport RUTH projekt

 

Fokusområden

Stiftelsen har valt två fokusområden för insatser med RUTH:s utvecklingsmedel:

Stärkt entreprenörskap, innovationsförmåga och företagande

RUTH vill stödja initiativ och utvecklingsprojekt som syftar till att finna innovativa lösningar på viktiga samhällsutmaningar genom att identifiera och stötta drivande entreprenörer som kan kommersialisera goda affärsidéer. Utvecklingsmedel kan till exempel användas för att främja entreprenörskap och innovationsförmåga. Entreprenörskap är centralt för vår samhällsutveckling och kan utifrån RUTH:s övergripande mål med fördel kopplas till frågor såsom hållbar platsutveckling och nordöstra Skånes attraktivitet och unikitet.

Mat, hälsa och handel

Högskolan Kristianstads lärosätesövergripande forskningsprofil “mat, hälsa och handel” har ett tvärvetenskapligt fokus för att skapa gränsöverskridande samarbeten med en stark regional förankring. Tillsammans med näringslivet och omgivande samhälle utvecklas kunskap kring livsmedel, hälsa och handel. RUTH:s utvecklingsmedel kan användas för nyttiggörande av kunskap utvecklad i forskningsmiljön eller för projekt med samma övergripande fokus.

RUTH:s medel ska användas till att genomföra gränsöverskridande samverkans- och utvecklingsprojekt mellan näringsliv, högskola och kommun. Konkret sker detta genom att finansiera:

 • Verifiering av projektidéer
 • Finansiera de inledande faserna
 • Delar av genomförandeprojekt med samfinansiering från EU:s program och fonder, Vinnova, andra utvecklingsfonder m.m.

Styrelsen Stiftelsen RUTH

Styrelsens ledamöter sitter på mandat och representerar sina organisationer. Ledamöterna är utsedda baserat på sitt personliga engagemang för delregionen nordöstra Skåne.

Högskolan Kristanstad+

 • Lisa Källström (ordförande)
 • Maria Haak (suppleant)

Kristianstads kommun+

 • Christian Nyhlén (ordinarie)
 • Ida Abrahamsson (ordinarie)
 • Tina Gunnarsson (suppleant)

Sparbanken Skåne+

 • Helen Göransson (ordinarie)
 • Gunilla Bengtsson (ordinarie)

Östra Göinge kommun+

 • Anna Bertram (ordinarie)

Hässleholms kommun+

 • Stefan Larsson (ordinarie)
 • Pia Sandell (suppleant)

Bromölla kommun+

 • Maria Block (suppleant)

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad+

 • Mia Pettersson (suppleant)

Projekt som Stiftelsen RUTH finansierat

Stiftelsen RUTH har under åren finansierat nedanstående projekt.

Ledningens betydelse och roll i platsvarumärkesprocessen och i att skapa en attraktiv plats i samverkan (april 2024 – december 2024)

Skåne Nordost (SKNO) är ett långsiktigt samarbete som tillsammans belyser och förstärker delregionens styrkor och erbjudande. Visionen för 2030 är ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en tillväxtmotor i Södra Sverige. Utvecklingsplanen 2024–2027 förstärker och förtydligar arbetet med ”platsen” nordöstra Skåne, där målbilden ”en attraktiv livsmiljö som tydliggörs genom platsens unika värde” är vägledande i fokus på platsattraktivitet och platsvarumärket SKNO.

I arbetet med att förstärka bilden av delregionen Skåne Nordost som ”plats” behöver ledningen, dvs politiker och tjänstepersoner i nyckelposition vara en tydlig del av ambassadörskapet för platsen. Hur förstärker vi ledningen som ambassadörer och deras roll i platsvarumärkesprocessen?  Genom att identifiera förväntningar och roller i processen med platsvarumärket kan SKNO tydligare och mer fokuserat förstärka samarbetet.

Skåne Nordost ska nu med bakgrund av detta genomföra ett platsvarumärkesprojekt tillsammans med Högskolan Kristianstad. Syftet med projektet är att lyfta ledningens betydelse i platsvarumärkesprocessen och förstå hur vi kan jobba vidare i samverkan för att förstärka platsen.

Spot on Food – Matchmaking (oktober 2024)

Målet med Spot on Food är att skapa en mötesplats för hela livsmedelssystemet, där olika aktörer så som studenter, forskare, producenter, bönder, start ups, politiker, entreprenörer m.fl. kan mötas och samverka för ett mer resilient och robust livsmedelssystem.

Spot on Food görs av Krinova i samarbete med vår partner HKR och projektet Colours/Europauniversitetet i syfte att engagera deltagare (studenter och forskare) från både HKR men också från samverkansuniversiteten i Europa. Dessutom kommer en forskare från HKR’s forsknings- och utbildningsprofil FOHRK att medverka i eventets program.

En stor och viktig del i Spot on Food är att främja samverkan och ge access till nya nätverk, därför kommer vi erbjuda alla deltagare AI-genererad matchmaking; ett effektivt, smart och kul sätt att få tillgång till hela Spot on Food-communityt.

Stödet som har beviljats från Stiftelsen Ruth, delfinansierar kostnaderna för matchmakingen:

-Teknisk lösning (Brella-appen), hyra av lokal för matchmaking på Kulturkvarteret, 100 extra ståbord för bokade samtal, personal samt marknadsföring.

Denna satsning på AI-genererad matchmaking för ökad gränsöverskridande samverkan är ny i sitt slag och kan ses som en förstudie/ett test att bygga vidare på i samband med det årligt återkommande eventet Spot on Food.

Vårt Ljungdala (september 2023 – december 2023)

Ett ökat utanförskap i ett av Hässleholms större bostadsområden samt ett växande samhällsproblem i kommunen som bland annat innefattar kriminalitet och drogförsäljning kräver samarbete och nytänkande för att drivas i rätt riktning. Det kommunala bostadsbolaget Hässlehem äger och förvaltar idag bostäder i området där cirka 60–70 % av barnen lever i ”ekonomiskt utsatta hushåll” (enligt statistik från SCB 2021). Hushåll som är ekonomiskt svaga innebär en riskfaktor där framförallt barnen riskerar att hamna i kriminalitet eller andra former av utanförskap. Lösningen stavas tillväxt och sysselsättning för föräldrar/ungdomar och föregångare på andra orter i Sverige har lyckats skapa en mängd arbetstillfällen som i sin tur påverkat områdenas utveckling i positiv riktning. Arbetet med att skapa självförsörjning kräver förändrade arbetsformer som verkar gränsöverskridande och genomförs på ett nytänkande sätt och under våren 2023 tog Hässlehem fram en avsiktsförklaring avseende ”Vårt Ljungdala” som binder ihop Hässlehem och Hässleholms kommun i arbetet, men även delar av närings- och föreningsliv. Projektet verkar för ett integrerat Ljungdala där näringsliv, kommun, organisationer och föreningar tillsammans med de boende skapar sysselsättning (i enlighet med exempelvis föregångaren Yallatrappan och deras lyckade integrations- och sysselsättningsprojekt). RUTH:s delaktighet har möjliggjort en extern projektledare som tillsammans med Hässlehem samordnar, driver och utvecklar projektet, knyter till sig viktiga samarbetspartners och kopplar ihop de boende med kommun och näringsliv. Tillsammans med högskolan har viktiga studentresurser kopplats till projektet och möjliggjort ytterligare utveckling och resultat.

NaturligtVis (nov 2023 – juni 2024)

Projektet NaturligtVis kommer att erbjuda ett komplement till skolundervisning för elever med problematisk skolgång genom hundassisterad vistelse i naturen (sk hundassisterad intervention).

NaturligtVis är ett lokalt evidensbaserat nytänkande och en efterfrågad komplettering till den traditionella skolundervisningen. Behovet för nya preventiva insatser har aldrig varit större för att undvika utanförskap, social utslagning och ökade samhällskostnader. Vi har redan fått indikationer på stor efterfrågan och behov av denna lösning hos tillfrågade skolor/pedagoger och ser stora möjligheter att etablera NaturligtVis initialt i Oppmanna (Kristianstad kommun) men därefter på flera platser i Skåne. Projektägare är YinTorp AB och projektansvarig är entreprenören Susanne Lovensjö.

NaturligtVis vill skapa livslust och motivation som sedan förbättrar skolsituationen, motivationen och resultaten för elever med problematisk skolgång. Vi vill utveckla social integration och kompetens, erbjuda miljöombyte, väcka intresse för djur och natur, skapa förståelse för samspelet mellan människor, djur och natur samt inspirera till lärande med naturen som vägvisare. Många skolomotiverade elever faller mellan stolarna i dagens skolsystem vilket innebär stora kunskapsförluster och sociala begränsningar för den enskilde eleven och dess anhöriga. Trots resurskrävande insatser leder det till ofullständiga skolresultat och ökade kostnader för samhället såväl under som långt efter avslutad skolgång. I projektet vill vi dels undersöka möjligheterna att starta upp denna pedagogiska satsning i Kristianstads kommun i samverkan med Högskolan i Kristianstad och parallellt med detta se över nya etableringar i andra kommuner i samverkan med skola/BUP.

IFK Kristianstad – Unga arbetslösa blir aktiva ledare (mars 2023 – juni 2023)

Kan man få unga arbetslösa att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden genom att ge dem rörelseaktiviteter parallellt med ledarutbildningar, som gör dem till förebilder i föreningslivet?

Stillasittandet i Sverige ökar, arbetslöshet för unga ökar, föreningslivet tappar aktiva barn – vi kan nu skapa en metod att låta barn träffa unga vuxna på idrottslektioner där de unga i förlängningen blir ledare och förebilder för barnen på fritids och i nästa steg ledare i lokala idrottsföreningar.

Hur förändras ungas välmående i dagens samhälle, där unga mår allt sämre? Folkhälsostudenter från Högskolan Kristianstad får i metoden möjligheten att följa de unga och se vinning ur ett hälsoperspektiv.

Idrottsrörelsen tappar utövare och barn blir mer och mer stillasittande. Med projektet skall det skapas en metod som på ett naturligt sätt skapar band och utveckling för barn och unga vuxna. Deltagarna bli mer aktiva och barn får förebilder. De unga vuxna växer med ökat självförtroende som i förlängningen också stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

Framtidens mötesplats Krinova (februari 2023-november 2023)

Mötet mellan människor har aldrig varit viktigare, men heller inte svårare än nu. Det krävs nya lösningar för att möta framtidens entreprenörer och deras behov och krav kring ett flexibelt och hybridiskt arbetssätt, som involverar både attraktiva nätverksmiljöer, fokuserande arbetsrum och digitala utvecklingsytor. Krinovas ambition med detta projekt är att skapa framtidens mötesplats som svarar till entreprenörernas behov av en dynamisk arbetsyta med fysiska flexrum likväl som med digitala lösningar som en förstärkande aspekt i det hybrida samhället.

För att uppnå vår ambition om en dynamisk arbetsyta behöver Krinova utveckla vårt nuvarande Science Park erbjudande med en kompletterande flexibel kontorslösning i form av ett co-work space. Den fysiska co-work spacet ska även komplettera med en digital utvecklingsyta, där företagande ska kunna fortgå oavsett framtidens utmaningar, men som också ska kunna fungera som ett förhöjt värdeerbjudande till de entreprenörer som är kopplade till Krinova.

Upptäck Skånes gröna hjärta (2021-2022)

’Upptäck Skånes gröna hjärta’ är ett platsutvecklings- och samverkansprojekt med Östra Göinge kommun och dess tre kända stora kultur- och naturdestinationer – ”dragarna” – Wanås konst, Immeln Canoe Center och Tydingesjöns Camping och festplats. Projektets syfte är att stärka platsens identitet och skapa en attraktiv bild för att få fler och nya besökare att upptäcka platsen Östra Göinge, Skånes gröna hjärta. I kommunen finns en mängd med gömda pärlor att upptäcka för besökare och genom att skapa samverkan mellan dragare, kommunen och olika pärlor, det vill säga andra mindre besöksmål kan vi tillsammans i projektet stärka platsen och få fler och nya besökare att stanna längre på platsen Östra Göinge, Skånes gröna hjärta. Projektet vill medvetengöra platsens specifika värden och bygga attraktion och tillväxt i bygden. Projektet ska stärka samverkan mellan dragare och pärlor samt även kompetensutveckla dem kring sina målgrupper, synlighet (kanaler), deras erbjudande med mera.

Snapphaneleden (augusti 2022 – december 2023)

Syftet med Snapphaneleden är att öka attraktionskraften i nordöstra Skåne genom att knyta ihop befintliga och utveckla nya leder genom samarbete. Skåne Nordosts Vision 2030 ”Ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en tillväxtmotor i Södra Sverige”, kan ge en grund för satsningen där hållbarhet, rekreativ semester samt naturupplevelser för välmående och balans ligger i tiden.

Snapphaneleden blir ett attraktivt komplement till Skåneledens nuvarande utbud med en möjlighet till rundledsturer och kopplingar till viktiga regionala besöksmål och noder. Genom att binda samman kända noder med varandra skapas ett mervärde för befintliga invånare, presumtiva invånare och besökare och ger nya möjligheter till destinationsutveckling längs med stråken och dess omland. Snapphaneleden skulle således bilda en tillväxtmotor/huvudnod/triangel mellan de både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt intressanta besöksmålen Wanås konst, Hovdala slott och vandringscentrum och det UNESCO-klassade biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Sommarföretag (2022-2024)

Projektet Sommarföretag 2022 – 2024 erbjuder elever i årskurserna 7 till 9 att testa att vara egenföretagare under ett sommarlov. Deltagarna får kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande. Via projektets samarbete med lokala företag, Stiftelsen RUTH, Högskolan Kristianstad, Krinova Science Park, Ung Företagsamhet, lokala Nyföretagarcentrum och Sparbanken Skåne skapas ett innehåll som ger ungdomarna relevant kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande.

Syftet med projektet är att inspirera elevers intresse för eget företagande och till fortsatta studier samt att öka elevers kunskaper så att de kan göra ett mer medvetet val inför gymnasiet. Projektet ger kompetenshöjning och förberedning för arbete, företagande och högre studier samt verkar för att öka antalet hållbara nystartade företag. Målet är att 20–40 ungdomar per kommun och år får kunskap och verktyg för sitt entreprenörskap samt skapar en röd tråd i de ungas intresse för entreprenörskap. Totalt kommer 240 elever i årskurs 7 till 9 ha fått ta del av projektets insatser.

Ett annat mål med projektet är att kommunerna inom Skåne Nordost ska ha tagit fram ett nytt koncept angående hur att arbeta för ett ökat entreprenörskap hos denna målgrupp som involverar studenter från Högskolan Kristianstad.

Effekterna för nordöstra Skåne blir höjd sysselsättningsgrad, höjd utbildningsnivå, fler nystartade företag och minskat avhopp från gymnasiet.

Infronova (september 2021 – december 2021)

Under de närmaste åren kommer stora satsningar att göras för att förbättra den spårbundna infrastrukturen i Sverige. Satsningarna innebär nybyggnad av nya stationsområden, utbyggnad av
järnvägsnätet och investeringar i nya tåg. Enligt den nationella infrastrukturplanen ska Nya stambanor börja byggas 2027-2029 och hela systemet ska vara satt i drift år 2035. Hässleholm
planeras att bli en av stationsorterna utmed den nya höghastighetsbanan. En underhållsdepå för Öresundståg har dessutom redan etablerats i Hässleholm. Alla dessa satsningar kommer att föranleda behov av ny branschkompetens och frågan om kompetensförsörjning har aktualiserats på nationell nivå då all statistik pekar på stora kompetensunderskott. Utöver kompetensförsörjnings-frågan kan etableringen av depån och satsningen på järnvägen ha bäring på flera andra utvecklingsmöjligheter i nordöstra Skåne. Att koppla forskningsprojekt till satsningen, t ex ur innovations-, miljö-, eller logistiksynpunkt är högintressant. Ett delregionalt utvecklingsarbete kopplat till tåg/järnväg skulle kräva en tydlig definition av vilka strategiska inriktningar som Skåne Nordost och dess samverkanspartners kan välja för att skapa regionala synergieffekter mellan bransch, utbildningssektor, destinationsutveckling och specifika forskningsområden kopplade mot hållbarhet. Därför föreslås en förstudie som på ett fördjupat sätt belyser utvecklingspotentialen i etableringen av ett nytt innovationsekosystem med arbetsnamnet Infronova.

Innovativ gestaltning för ett attraktivare Näsum (september 2020 – januari 2022)

Hur skapar man tillsammans en hållbar ort där bybor, föreningar, företag och offentliga organisationer drar nytta av varandra för att lyckas? En ort där man vill bo kvar, men också dit folk vill flytta och dit besökare vill åka för att spendera tid och pengar. Den frågan ville Region Skåne titta mer på och bestämde sig för att genomföra ett s k lokalt platsutvecklingsprojekt på två orter i Skåne. Genom ett projekt via Tillväxtverket, ägt av Coompanion med Region Skåne som medaktör, fick kommunerna Bromölla och Östra Göinge förfrågan att delta för att utveckla en platsutvecklingsmetod med Västra Götaland som förebild. Bromölla kommun kontaktade i sin tur Näsums byutveckling, en mycket aktiv utvecklingsförening, för att se hur man kunde gå vidare. Naturligtvis tyckte man att det var en möjlighet för Näsum, varför de fick möjlighet att arbeta med detta under hösten 2019 och fram till siste september 2020. I Östra Göinge kommun deltar Glimåkra. Båda processerna drivs av processledare bosatta på orten. Utgångspunkten är att byn bäst kan bedöma vilka möjligheter som finns och hur dessa kan tillvaratas. Projektet ska bland annat hjälpa till att se hur man kan hitta en finansiering för att genomföra önskade prioriterade satsningar, men också hur man på lång sikt kan fortsätta utvecklingsarbetet. Till sin hjälp har man, förutom resursen att leda projektet, även en s k Lokal Ekonomisk Analys som hjälper till att svara på frågor kring ortens åldersfördelning, företagande, boendeformer och mycket mer. Orten vill nu arbeta vidare i ett större samverkansprojekt “Ett attraktivt Näsum – där naturen möter människan” för att öka attraktivitet för såväl besökare som bybor samt med insatser som kan öka företagarnas samverkan och därmed öka deras framtida affärsmöjligheter.

Dax för brax (september 2020 – juni 2021)

Det pågår just nu ett treårigt reduktionsfiske som ska ge klarare vatten och bättre sportfiske i Råbelövssjön och Oppmannasjön. Genom att fiska upp mört och braxen, som äter djurplankton, blir det fler djurplankton, som i sin tur kan äta mer växtplankton. Det är stora mängder fisk som ska tas upp och som idag skickas till biogas. Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike har ett uppdrag som biosfärområde, utsett av Unesco, att vara ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. En utveckling som är bra för både natur och människa. Braxen är en fisk som åts förr i våra trakter och är en populär matfisk i Asien, men här har den tappat i intresse som matfisk. Utifrån ett hållbarhetstänk och att hitta nya, bra proteinkällor är den högintressant igen. Syftet med projektet är att utifrån ett hållbarhetsperspektiv, dvs ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt perspektiv, ta tillvara på braxen. Detta arbete har potential att stärka det lokala engagemanget i bygden och kan ge möjlighet till företagsidéer och intäkter på landsbygden. Målet med projektet är att ta fram ett underlag för vidare arbete med att ta tillvara på braxen samt att utveckla och stärka samarbetet mellan Biosfärkontoret, Högskolan Kristianstad, Krinova men framför allt stärka företag i bygden som kan utveckla sin verksamhet med braxen som resurs.

Mitt Gröna Hjärta (januari 2020 – december 2020)

Platsvarumärket Östra Göinge – Skånes gröna hjärta ska ägas av alla som bor, besöker och verkar i Östra Göinge. Projektet Mitt Gröna Hjärta syftar till att platsens intressenter tillsammans bygger platsvarumärket och fyller det med innehåll. Implementeringen av varumärket sker då parallellt med utvecklingen och framtagandet av varumärkesplattformen, genom att olika aktörerna är delaktiga i processen. Tillsammans skapar de värdet som platsen ska förmedla. För att bli ett starkt platsvarumärke som hjälper till att utveckla Östra Göinge till en plats som folk vill bo på, arbeta i och besöka är det viktigt att Skånes gröna hjärta blir platsens varumärke, och inte kommunens. Den grafiska profilen är på plats, men nu ska de olika aktörerna (företagare, invånare, ideell sektor och kommun ect.) enas om vad platsen Skåne gröna hjärta står för och skapa en gemensam bild (och målbild). Platsvarumärket ska fyllas med innehåll och implementeras. Projektet planeras att genomföras av företagare, invånare, ideell sektor och kommun i Östra Göinge samt Högskolan Kristianstad i samverkan.

HälsoOasen digital samverkansplattform för upplevelsepaket (maj 2018 – december 2018)

HälsoOasen vill skapa en digital plattform bakom sin hemsida som kan sköta avancerad online partnersamverkan, bokningar, kalender, arbetsschema, logistik, ekonomi etc. Det i sin tur skapar möjlighet för HälsoOasen att expandera och fokusera på utveckling istället för att ha en spindel i nätet som sköter alla kontakter mellan kund-lokal-personal-underleverantör. Det kommer även öka merförsäljningen och ta bort “No Show” som idag är ett problem. En stor bonus i det hela är att kunna få ihop flera underleverantörer och skapa en samlad destination mot lokala och långväga turister.

Utveckla plattform för e-lärande (september 2018 – mars 2019)

Krinovas Innovationsarena har tillsammans med leverantör av e-lärandeteknik, struktur och innehåll tagit fram en plattform för e-lärande som sedan har fyllts med innehåll, dvs verktyg och metoder till nytta för företag, utbildare och innovationsmiljöer.

I plattformen, krinovaonline.se, har sedan verktyg och metoder gjorts tillgängliga för samarbete inom relevanta delar av innovationsekosystemet och även öppnat för andra parter att bidra och ta del av materialet på olika sätt.

Krinovas Innovationsarena har nu ett helt nytt sätt att dokumentera och dela kunskap, något som har testats i flera projekt och samarbeten inom innovationsekosystemet. Samma material kan anpassas för en mängd olika målgrupper. Förutom innovationsekosystemet skapar detta också möjligheter för ökad innovationsförmåga för regionens näringsliv och personal och studenter vid HKR.

Krinova beviljades 100 000 kr till projektet.

Projektet LZR (september 2017 – januari 2018)

Projektet LZR har beviljats 40000 kr till vidareutveckling av märkningssystem med produkttester och företag inom laserteknik. Det finns ett behov av spårbarhet, som är en nyckelfaktor inom livsmedelssäkerhet. Därför är det nödvändigt att finna en lösning för kontroll av produktursprung och autencitet för livsmedel. Men istället för att det skapas ett system för spårbarhet och ett annat system för produktautencitet så har LZR byggt ett system som löser båda utmaningarna på en gång. LZRs system är modulärt och kan ansluta såväl livsmedelstillverkare, förpackningsföretag eller speditör. LZR laseretsar en unik symbol på varje livsmedelsprodukt eller livsmedelsförpackning som ger både tillverkare och konsument relevant produktinformation. Symbolen som laseretsas på varje produkt eller förpackning är unik och garanterar både spårbarhet och produktautencitet. Finansieringen som beviljats gör att LZR kan ta sig ett steg närmare en fullständig tjänst som kan kommersialiseras.

Greater Copenhagen Food Hack (januari 2018)

Krinova har beviljats 70 000 kr till projektet Greater Copenhagen Food Hack tillsammans med Danmarks Technologiska Institut/Skylab. Projektet har haft en total budget på 550 000 kr. Hackathonet, som är en mat-innovationstävling, genomförs i två steg där första hacket genomfördes på Krinova i Kristianstad och det andra på DTU i Köpenhamn. Tävlande från 28 länder deltog och vinnare blev i steg ett ”Apple girls” som tagit fram ett ”äppelläder av fruktköttet som blir en rest vid cider och mustproduktion.

TOY Diabetes (maj 2017 – december 2017)

Krinova Incubator & Science Park har beviljats delfinansiering på 70 000 kr till projekt ToY Diabetes. Projektet genomförs i samarbete med life science inkubatorerna Smile (i Lund), GU Ventures (i Göteborg) och Medeon (i Malmö) och Högskolan Kristianstad (HKR) och har en totalbudget på 350 000 kr. Samverkande partners avser att jobba tillsammans för utveckling av nya diabetesrelaterade innovationer– nya utmaningsdrivna innovationer skapade i gränslandet mellan områdena hälsa, life science och livsmedel. Antalet diabetesdiagnoser ökar globalt, vilket medför lidanden och stora samhälleliga kostnader. Det stora problemet för att stoppa ökningen är bla den uppdelning som finns mellan medicin-, mat och måltidsforskningen, vilket hindrar gränsöverskridande nya lösningar.Med projektet ämnar man etablera en innovationsdrivande nod, en proaktiv process för gränsöverskridande samverkan driven av utmaningar och innovationsmiljöerna i projektet tillsammans med HKR och andra lärosäten.

Incubating International Entrepreneurs – IIE (september 2017 – mars 2018)

Med Östra Göinge kommun som initiativtagare har Krinova beviljats 100000 kr i medfinansiering till projektet Incubating International Entrepreneurs (IIE) under förutsättning att projektet beviljas finansering från relevant EU-program.  Dock har innehållet och förutsättningarna förändrats under året, vilket gjort att konceptet istället blev ett mindre omfattande pilotprojekt enligt ToY-metodiken. De aktuella medel som tidigare beslutats har nu beviljats till detta projekt som utförts av Krinova och som även medfinansierades av Länsstyrelsen med 120 000 kr. Projektet har rönt uppmärksamhet i kommunerna i nordöstra Skåne och har legat till grund för ett genomförandeprojekt som medfinansierats av Sparbanksstiftelsen, Region Skåne och de 6 kommunerna i Skåne Nordost.

Food Hackathon by Krinova (2017)

Food Hackathon by Krinova gick av stapeln i helgen 27 – 29 januari. Under 48 timmar samlades drygt 40 tävlande från 20 olika länder för att hacka fram koncept och embryon till affärsidéer. Lagen bestod av en mix av professioner – agronomer, livsmedelsingenjörer, programmerare och ekonomer – människor med olika profession och bakgrund men med engagemanget för maten vi äter som en gemensam nämnare.

Årets tema var ”Connectivity of Food” vilket rymmer flera dimensioner. Vilka spännande värden kan den nya tekniken skapa då den kopplas samman med matens väg från jord till bord. Hur kan vi odla, producera och konsumera smartare? Den digitala tekniken öppnar nya möjligheter och vi befinner oss ännu bara i gryningen av det sammankopplade samhället.

Food hackathon startade på fredagskvällen med pitcher, följt av hackande. På söndagen avslutades hackathon på Krinova med att lagen presenterade sina lösningar för jury och publik. Juryns val av den mest innovativa idén blev en scanner i storlek som en penna som kan varna om maten på din tallrik innehåller något av de ämnen du är allergisk mot. Idén som bedömdes ha störst potential blev en teknik som gör det möjligt att urskilja kopior av livsmedel från originalen. Den idé som juryn ansåg kan få störst betydelse i framtiden var en sexkantig låda gjord för att skydda och transportera frukt och grönsaker i utvecklingsländer. Lådan kan skrivas ut på 3D-skrivare. Publikens val blev den digitala plattformen där grannar kan samverka kring dagligvaruinköp för att minska antalet transporter mellan konsument och butik.

De fyra vinnarna fick dela på 50 000 kronor.

Juryn bestod av: Titti Qvarnström (krögare, Bloom in the Park), Lotta Jörgensen (Fool Magazine), Nina Christensson (krogägare Bastard), Per Anders Jörgensen (Fool Magazine) Åke Högman (kommunikationsstrateg).

Länk till film om Food Hackathon by Krinova

Fotogömsle (2017)

Friskens Vilt har tillsammans med Vattenriket Kristianstads kommun, Krinova och Forskningsmiljön Man & Biosphere Health vid Högskolan Kristianstad utvecklat en naturupplevelsebaserad ekosystemtjänst med utgångspunkt i ett fotogömsle, som byggts under 2017. Ett antal tjänster för en rad olika målgrupper ska utvecklas utifrån fotogömslet. Forskare, fotografer, studenter, föreningar, skolor och inte minst naturintresserade privatpersoner är några av målgrupperna. Fotogömslet och de relaterade tjänsterna avser att skapa positiva effekter i tillväxt för den regionala ekoturismen, andra lokala destinationsföretag och attraktionskraft för Vattenriket och Kristianstads kommun. Göran Frisk, Friskens Vilt, har under 2017 beviljats 70 000 kr för projektet ”Etablering av fotogömsle”. Friskens Vilt investerade 45 000 kr och gömslet hade öppet totalt 21 dagar under säsongen och hade då en eller fler fotogäster i 15 av dagarna. Besök Friskens Vilts hemsida http://www.friskens.com/index.html eller https://www.facebook.com/friskensvilt för mer information.

Blue Growth-utställning på Krinova (2018)

Blue Growth är tänkt som en permanent utställning på Krinova som ska kunna utvecklas över tid. Fokus i utställningen är tänkt att vara vatten ur ett kretsloppsperspektiv och där aktuella innovations- och samverkansprojekt ska speglas. Krinovas profilområde är mat – miljö – hälsa och här finns i projekten en naturlig koppling till vatten.

Blue Growth utställningen ska vara en plats dit man kan ta besökare men också där man på egen hand kan tillgodogöra sig kunskap om vattnets kretslopp, förklara individens samt samhällets och forskningens roller för att i förlängningen kunna påverka beteende och respekten för vårt vatten.

Det finns en tydlig indirekt miljönytta. För att enskilda individer som privatperson, anställd i privat eller offentlig sektor ska kunna vara en del av att nå de svenska miljökvalitetsmålen som är relaterade till vatten, krävs kunskap och insikt. Utställningen ska förklara och inspirera, förklara analysverksamheten samt visa på samband mellan tillämpad forskning och miljöpåverkan. Aktuella miljömål är *Giftfri miljö *Ingen övergödning *Levande sjöar och vattendrag *Grundvatten av god kvalitet *Hav i balans samt levande kust och skärgård *Myllrande våtmarker och *Ett rikt växt- och djurliv.

Utställningen ska överföra kunskap om vattnets kretslopp, förklara individens samt samhällets och forskningens roller för att påverka individer att förändra sitt beteende både i rollen av privatperson liksom rollen i arbetslivet och andra sammanhang.

Stiftelsen RUTH har beviljat att finansiera Blue Growth utställningen med 40 000 kr.

 

ToY – Framtidens mest innovativa utbildningsintegrerade café (2016)

Under tio veckor sommaren 2016 arbetade  de tre nyutexaminerade högskolestudenterna Maida Betjula, Ida Gudrunsdotter samt Maria Ottosson med ett s.k ToY-projekt (Team of Young professionals) med utmaningen ”Hur kan ett koncept för framtidens mest innovativa utbildningsintegrerade café se ut?” Konceptet som de presenterade är inte bara ett café, utan också en mötesplats som rymmer flera funktioner.

Bakom konceptet som ToY-teamet tagit fram ligger ett omfattande research och idéarbete. Bland annat har Ida, Maida och Maria gjort närmare hundra intervjuer med studenter och lärare på Högskolan samt företagare för att fånga deras önskemål och behov kring en café-lösning. Intervjuerna tillsammans med studiebesök på olika mötesplatser och caféer var utgångspunkt i ToY-teamets idéarbete.

Lösningen som ToY-teamet presenterade kan beskrivas som en Mötesplats som inte bara bjuder inspirerande matupplevelser utan också en plats där man kan träffas, se vad som händer på Högskolan, känna delaktighet och som kan anpassas efter behov.

ToY-studenterna Ida, Maida och Maria sammanfattade konceptet utifrån fyra olika funktioner.

– En testbed – en plats där studenter kan få pröva sina kunskaper och där det finns naturliga kopplingar till flera av Högskolans utbildningar, inte minst till gastronomiprogrammet.

– En anslagstavla – en plats där man kan se vad som händer på Högskolan Kristianstad men också en plats där företagare kan nå studenter. En digital anslagstavla kan vara en möjlig lösning.

– En träffpunkt – en plats med puls där man kan mötas och skapa kontakter, men samtidigt också koppla av.

– Ett cafémed varierat utbud. Genom möjligheten att förbeställa maten genom en app kan effektiva flöden skapas

I arbetet tittade ToY teamet även på hur verksamheten av ett Gatsrocafé skulle kunna bedrivas och i rapporten presenteras olika möjliga lösningar.

Krinova och Högskolan Kristianstads business designer rekryterade och handledde studenterna. Stiftelsen RUTH finansierade projektet med 70 000 kronor, vilket är 30 % av den totala projektkostnaden.

För mer information om ToY-teamets förslag på hur Mötesplatsen kan organiseras så finns hela rapporten att läsa här 20160923-toy-gastrcore-rapport-final

VPLANT (2016)

VPLANT är ett nytt svenskt vertikalodlingssystem. VPLANT ger genom sin enkelhet och låga pris möjligheter för alla att odla vertikalt. Produkten kan även bidra till att lösa storstädernas problem att ta hand om yt- och regnvatten när allt större ytor hårdgörs av exempelvis betongplattor och asfalt. VPLANT är den enda produkten på marknaden som använder substratens kapillärkrafter samt jordensdragningskraft.

Då systemet är billigt, återcirkulerande och utan högt vattentryck kan VPLANT sättas upp i t ex små kvartersodlingar eller i krisområde runt om i världen. Detta utan behov av el eller vatten anslutningar. Systemet fungera även tillsammans med lågenergibelysning i t ex en garderob eller varför inte i en övergiven gillestuga.

Utveckling i Samverkan

VPLANT driver två utvecklingsprojekt i samverkan, båda gränsöverskridande då det finns samarbete med Högskolan Kristianstads gastronomer och datavetenskap.

Tillsammans med en tredje års student på gastronomprogrammet sätter VPLANT  upp ett utvecklingsprojekt på två av Lunds kommuns största förskolor, Fågel Blå och Vildanden. Förskoleprojektets syfte är att inspirera personalen och barnen att äta egenodlade grönsaker.
Tillsammans med personal på HKRs avdelning datavetenskap utvecklar VPLANT ett solcellsdrivet bevattningssystem unikt för VPLANT.

Forskningsverkstaden i Alnarp är fortfarande engagerade i utvecklingen av vertikalodlingssystemet och bevattningssystemet.

VPLANTs ambition är att starta och bygga upp en verksamhet i Hörby som stärker och förnyar bygdens agrara arv. Grundprodukten (utan solcellsdrivet bevattnings-system) lanserades den 3 mars 2016 på mässan Vår Trädgård i Malmö

Finansiering

Hittillsvarande investeringar och utvecklingskostnader har finansierats av egna medel och lån. De budgeterade kostnaderna för genomförande av utvecklingsprojekten i samverkan med Lundaförskolorna, HKR (gastronomiprogrammet och datavetenskapprogrammet) samt SLU Alnarp forskningsverkstad är 90 000 kr.

Kostnaderna omfattar prototyputveckling inklusive tester av solcellsdrivet bevattningssystem, odlingsutrustning förskolorna, genomförande av och övrigt material till förskoleodlingarna inkluderande kommunikationsmaterial.

VPLANT AB har beviljats 70 000 kronor av RUTH för finansiering av utvecklingsprojekten i samverkan.

 

ToY- Hörby en modern handelsort (2016)

Många småstäders centrum lever i hård konkurrens från storstäderna. Hörby är inget undantag. Både Hörby kommunen och Handelsföreningen är fast beslutna om att öka attraktionskraften och skapa en mer livskraftig, attraktiv, levande och tillgänglig mötesplats.

Som ett led i det arbetet valde Hörby kommun att initiera ett s k ToY projekt (Team of Young Professionals) på Krinova.Tre nyutexaminerade studenter rekryterades inom projektet och fick i uppdrag att under 10 veckors utvecklingsarbete, under handledning av Krinovas erfarna business designers, leverera lösningar som stärker attraktionskraften och lönsamheten för verksamheter i Hörby småstadscentrum samt skapa en hållbar framtid genom utveckling, för handel och de människor som bor, verkar eller besöker kommunen och dess centrum.

Med utgångspunkt från studier och intervjuer med boende, handlare, kommunala tjänstemän och andra på olika sätt verksamma i Hörby kommun har de ToY-studenterna tagit fram ett förslag på ett antal åtgärder som kan genomföras för att utveckla och stärka Hörbys attraktionskraft.

Sex olika utvecklingsområden identifierades och genom förenklingar inom alla dessa områden presenterade ToY-teamet förslag på hur man kan man levandegöra centrum och stärka centrumhandeln. För att se till att dessa förenklingar skulle kunna genomföras sattes en struktur ihop utifrån vilken man kan jobba vidare med projektet. Strukturen bygger på en styrgrupp med övergripande ansvar för helheten och som har resurser och mandat att genomföra en förändring. I denna styrgrupp måste intressenter från alla de olika utvecklingsområdena ingå för att kunna få ett så bra resultat som möjligt.

ToY-teamets rapport med förslag på lösningar finns att läsa här.

Stiftelsen RUTH finansierade ToY-projektet med 70 000 kronor.

Food Hackathon (2016)

Food Hackathon 2016, som arrangeras av Krinova Incubator & Science Park hade temat Food (r)Evolution.  Upplägget på Food hackathon bygger på att programmerare, designers, jurister, lingvister och helt enkelt alla människor med mat som intresse eller yrke  samlas på Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad under 48 timmar. Tillsammans får de chansen att utifrån sin samlade kunskap och erfarenhet utveckla lösningar till livsmedelsbranschens utmaningar. Stiftelsen RUTH stöttade arrangemanget med 20 000 kr. Övriga partners var The Absolut Company, Oatly, Dynahmat, Högskolan Kristianstad och Sparbanksstiftelsen 1826. Läs mer om arrangemanget här.

Futurum Creative Centers (2010-2013)

Syftet med Futurum Creative Centers var att stärka företagsamheten bland högskolestuderande i Nordöstra Skåne. Verksamheten har varit inriktad på att inspirera, vägleda och lotsa. Det har omfattat allt från tävlingar till föreläsningar.

Futurum har fått 50 000 kr/år i stöd under åren 2010, 2011 och 2012 från Stiftelsen RUTH. År 2013 blev verksamheten i Futurum Creative Centers en permanent del av HKR Innovation.

Affärsregion Hanöstad (2013)

Våren 2013 finansierade Stiftelsen RUTH en förstudie i syfte att utröna intresset för utökade och förbättrad näringslivsbevakning i nordöstra Skåne och om intresse fanns framtagande av koncept för en utökad nyhetsbevakning. I förstudien intervjuades ett antal företagare. Samtliga ansåg att det fanns betydande behov av förbättrad näringslivsinformation i området. De intervjuade företagen sade sig också vara beredda att betala för näringslivsinformation och analyser av bra kvalitet. Samtliga sa också att man helst gör affärer med kunder, leverantörer och partners som finns i närområdet.  Närområdet definierade de flesta som cirka en timmes bilväg. Därför definierades området Affärsregion Hanöstad som ett område som sträcker sig med en radie på cirka 10 mil från Hanö. Befolkningsmängden i området är drygt 200 000, vilket om det vore en stad skulle vara Sveriges fjärde största stad. Förstudien ledde fram till konceptet Affärsregion Hanöstad som bygger på en prenumerationsbaserad webbtidning, en lokal Dagens Industri. Bakom initiativet till förstudien stod de fyra organisationerna Krinova Incubator & Science Park, Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun och reklambyrån Quid.

Konceptet som sedan utvecklades finansierades med prenumerationer och finansiärer. I december 2013 publicerades det första numret av tidningen. Totalt blev det cirka 100 artiklar. Tidningen fick ett positivt mottagande och många refererade till Hanöstad som den samlande kraft som också var tidningens ursprungliga tanke. I oktober 2014 togs beslut att göra uppehåll i utgivningen och att upplösa föreningen Affärsregion Hanöstad då tidningen behövde ytterligare prenumerationsintäkter eller tillskott av annat kapital för att få ekonomisk bärighet. Värdet av plattformen och de artiklar som tagits fram uppskattades då till en miljon kronor. Även om Affärsregion Hanöstad är vilande så uppnådde den ändå sitt syfte till förbättrad näringslivsbevakning genom att sätta flera andra bollar i rörelse. Hanöstad inspirerade bl a Kristianstadsbladet till en utökad näringslivsbevakning och http://hjartakid.se/businessnaringsliv som lyfter fram historierna kring det regionala näringslivet.

Stiftelsen RUTH finansierade förstudien till Affärsregion Hanöstad med 105 000 kr och gick också in som garant med 100 000 kr under genomförandefasen. Då projektet avslutades betalades garantin ut. Affärsregion Hanöstad överskott på 512 kr betalades tillbaka till RUTH.

Det gröna affärssprånget (2015)

Det gröna affärssprånget är initierat av Krinova Incubator & Science Park tillsammans med Ideon. Projektet syftar till att ge 10–15 skånska företag utvecklingsstöd som ska leda till hur man kan bli framgångsrika genom fokus på miljö och hållbar utveckling. Det drygt ettåriga programmet omfattar ett antal workshops med olika teman samt personlig coachning ledd av affärs- och miljöcoacher, som på ett affärsmässigt sätt ska leda till vidareutveckling av företagens produkter och tjänster.

Genom ”Det Gröna Affärssprånget” kommer de deltagande företagen att genomlysa sin verksamhet ”från vagga till vagga” och utveckla en hållbar affärsstrategi. Projektet syftar också till att öka företagens medvetande och kunskap kring grön marknadsföring. Under 2015 genomfördes en förstudie i syfte att utreda intresset bland företag för att delta i ”Det gröna affärssprånget”. Stiftelsen RUTH har stöttat finansieringen av förstudien med 40 000 kr.

Idésluss 101

Idésluss 101 syftar till att utveckla ett tydligt koncept för en gemensam kommunal idésluss. Projektet är initierat av Kristianstad kommun/Skåne Nordost. I förstudien ska fokus för en framtida idésluss analyseras och identifieras. Prioriterade områden är Skåne Nordosts fokusområden arbetsmarknad, kompetensutveckling och infrastruktur. Det finns även behov för slussen inom områden som utbildning/skola, digitalisering, offentliga måltider, vattenvård och förebyggande hälsa. Förstudien ska också ge svar på hur innovationsvänlig upphandling kan användas i idéslussen för att öka kommunens innovationsförmåga. Total projektkostnad 500 000 kr varav 50 000 kr söks från SKNO, ytterligare 50 000 kr från RUTH och övriga medel söks från andra finansiärer.

Framtidens Lekoseum (2015)

Framtidens Lekoseum är ett projekt som syftar till att ta fram ett helhetskoncept för utformning av framtidens Lekoseum, ett upplevelsecentrum som gör Osby till ”Lekens huvudstad” och som aktivt bidrar till kommunens och Skåne Nordost regionens attraktionskraft för nationella och internationella besökare. Projektet är initierat av Osby kommun som också delfinansierar. Krinovas innovationsarena kommer att stå för rådgivningen och metoden för att få fram konceptet. Visionen är att skapa ett upplevelsecentrum där besökaren får undersöka och uppleva fantasins möjligheter med leken som utgångspunkt.

Stiftelsen RUTH har hösten 2015 gett 70 000 kr i bidrag som medfinansiering för att tillsammans med Krinova initiera ett ToY-projekt för att utveckla ett helhetskoncept för utformningen av Framtidens Lekoseum, rapporten finns att läsa här . Resultatet från ToY-projektet ska sedan fungera som en start i ett förändringsarbete när det gäller besöksnäringen kopplat till Osby.

Up n KAMM (2015)

Up n KAMM, som är ett projekt för rekrytering av entreprenörsteam, initierades av Krinova Incubator & Science Park. Syftet är att skapa hållbara och starka team för att leda förarlösa bolag i nordöstra Skåne. Idén till Up n KAMM utvecklades initialt i ett s.k. TOY-projekt (Team of Young professionells) finansierat av Region Skåne. Under tio veckor anställdes tre nyutexaminerade studenter från olika discipliner på Krinova för att utveckla en metod för att locka och inspirera individer med entreprenöriella egenskaper att ta steget ut som egenföretagare genom att ingå i team med andra entreprenörer med kompletterande kompetenser. Konceptet som utvecklades fick namnet Up n KAMM och riktar sig till personer i åldrarna 25–35 år.

Stiftelsen RUTH beviljade med utgångspunkt i Up nKAMM konceptet finansiering till Krinova med 80 000 kr våren 2015 så att man skulle kunna ta det vidare för att landa finansieringför genomförande. I juni 2015 beviljades Krinova finansiering från ERUF för implementering av Up nKAMM under 1,5 år. Projektet drivs i samverkan med HKR Innovation och HKR Holding AB. Läs mer på: www.krinova.se/utveckla-ideer-och-foretag/upnkamm

Rampen (2009-2012)

Rampen Skåne Nordost har under åren 2009 – 2012 arbetat med att ge stöd till entreprenörer och utveckling i befintliga företag. Siste september 2012 då projektet avslutades övergick och permanentades verksamheten, som en del av innovationsarenan på Krinova Incubator & Science Park tack vare finansiering från Skåne Nordosts kommuner. Undre de tre åren som Rampen verkade bidrog Rampen till att 24 affärsidéer utvecklades till företag. Bland dessa kan nämnas En God Granne, Geoloc och DRSK. Rampen bidrog vidare till att skapa 44 nya arbetstillfällen och företagen i Rampens nätverk skrev elva patentansökningar.
När bolaget Rampen bildades gick RUTH in med aktiekapitalet på 100 000 kr.